1612212359 6172/2015
Tiskalnik HP, multifunkcijska naprava, kopirni stroj, osebni računalniki in monitorji (7x)

Tiskalnik HP, multifunkcijska naprava, kopirni stroj, osebni računalniki in monitorji (7x)

Datum prodaje:   Do 21.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
7 predmetov prodaje
Višina varščine:
50,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Bernard Tajnšek, upravitelj, Podvrh 19, 3314 Braslovče, s pripisom: St RAZD – Javno zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/388 118
Dokumenti z ostalimi informacijami: